440.000 
1.800.000 
800.000 

Hoa Sinh Nhật

Diệu kỳ

1.300.000 

Hoa Sinh Nhật

Chân Trời Vàng

1.209.000 

Hoa Sinh Nhật

Giấc Mơ Tím

1.500.000 

Hoa Sinh Nhật

Kem

1.588.000 

Hoa Sinh Nhật

Nét Xinh

650.000 
1.087.000 

Hoa Sinh Nhật

Danh Vọng Rực Rỡ

2.500.000 

Hoa Sinh Nhật

Mong Nhớ

490.000 

Hoa Sinh Nhật

Lẵng Hoa Thành Công

850.000